Doc. Dr. Ahmet Yayla
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Eğitimin Amacı:
Çok farklı hukuksal boyutları olan ve farklı hukuk alanlarını ilgilendiren enerji piyasasına ilişkin faaliyetlerin İdare Hukuku açısından ele alınması, bu alandaki öğreti, düzenleme ve yargısal içtihadlar aktarılarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Enerji hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar konusunda çalışan avukatlar, kamu idarelerinde çalışan hukuk departmanı üyeleri, enerji sektöründe faaliyette bulunan şirket profesyonelleri esas katılım profilini oluşturacaktır.

Eğitim Kapsamı:

Enerji hukuku, birden fazla hukuk disiplinini ilgilendiren bir daldır. Enerji piyasasındaki aktörlerin birbirleri arasında yaptıkları sözleşmeler borçlar hukukunu ilgilendirdiği gibi bu alanda şirketlerin faaliyeti sözkonusu olduğu için ticaret hukuku da uygulama alanı bulmaktadır. Kamu hukuku açısından da en başta bu alana ilişkin düzenleme anayasada yer aldığı için Anayasa Hukuku, konu uluslararası hukuku da ilgilendirdiği için Devletler Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku, kaçak enerji kullanımı gibi suçlar nedeniyle de Ceza Hukuku önem kazanmaktadır.

Enerji hukukuna ilişkin piyasa faaliyetlerinde aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Rekabet Kurumunun ve bir ölçüde Sermaye Piyasası Kurulunun tek yanlı işlemleri söz konusudur. Bu kuruluşlar öğretide ve yargı kararlarında Bağımsız İdari Otoriteler olarak anılmaktadırlar. Enerji piyasasında faaliyette bulunacak aktörler mutlak surette bahsedilen idari kuruluşlar ile ilişki içerisinde olmak zorundadırlar. İşte bu ilişkide bahsedilen idari kuruluşların tek yanlı işlemleri İdare Hukuku alanının inceleme konusunu oluşturmaktadır.

İdare Hukuku bakımından enerji piyasaları eğitiminin temel amacı piyasa faaliyetleri öncesinde ve sırasında idare ile piyasa aktörleri arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl çözüme kavuşturulduğu konusunda katılımcıların bilgilendirilmesidir.

  1. Enerji Kavramı: Uluslararası Hukuk metinleri ve iç hukuka ilişkin düzenlemelerden hareketle enerjinin hukuki açıdan nitelendirilmesi önemlidir.
  2. Enerji Kaynakları:Yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji kaynaklarının hukuki statülerinin belirlenmesi bu alana uygulanan hukuki esasların açıklığa kavuşturulması için zorunludur.
  3. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler Ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Yabancı ülkelerin bir bölümünde enerji piyasasında regülasyon faaliyetinde bulunan kuruluşların tam anlamıya devletten bağımsız olmaları gerektiği kabul edilmektedir. Bu nedenle bu kuruluşlar üzerinde siyasi etki ve idari denetim tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Avrupa Birliği Direktifleri de enerji sektörünü regüle eden kurulların tam anlamıyla bağımsız olmalarını aramaktadır. Ülkemizde ise EPDK’nın tam anlamıyla bağımsız olduğu söylenemez. Bu başlık altında EPDK’nın hukuki statüsü ele alınacaktır. Bu konunun ortaya konulması önemlidir. Zira, yabancı yatırımcının ülkemizde faaliyette bulunması ve rekabetin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

Bu başlık altında üzerinde durulması gereken bir diğer önemi konu da enerji piyasaları ile ilgili Bağımsız İdari Otoritelerin birden fazla olmasıdır. Çünkü Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu da bu alanı ilgilendiren birtakım işlemler yapabilmektedir. Busebeple EPDK ile diğer Kurul ya da Kurumların yetkileri arasında çatışma olması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuya ilişkin yargı kararları aktarılarak mevcut hukuki durum hakkında katılımcılar bilgilendirilecektir.

  1. Regülasyon: Bağımsız idari otoritelerin gerçekleştirdiği faaliyet “regülasyon” olarak adlandırılmaktadır. Ancak kavram ülkemize yabancıdır. İlişkili sektörde kural koyma, yönlendirme, denetleme, uyuşmazlık çözme ve başkaca faaliyetleri içeren bir üst kavram olan regülasyonun hukukumuzda yeri olup olmadığı tespit edilmelidir.
  2. EPDK’nın ruhsat verme yetkisi ve enerji piyasalarındaki ruhsatların rejimi: Bu kapsamda özellikle elektrik doğal gaz, LPG ve Petrol Piyasalarında, dağıtım, iletim, toptan satış v.b. faaliyetlerde bulunmak için alınması zorunlu olan lisansların şartları ve hükümleri değerlendirilecektir. Aynı zamanda sertifikaları düzenleyen kuralların da incelenmesi bu alanda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için önemlidir.
  3. EPDK’nın Özel Hukuk Sözleşmelerine Müdahale Rejimi: EPDK, piyasada faaliyet gören özel ve bazı hallerde de kamu tüzel kişilerinin kendi aralarındaki sözleşmeler müdahale edebilmektedir. Özellikle tarifelerin belirlenmesi gibi konularda yoğunluğu artan bu müdahalenin kapsamı ve hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda verilmiş yargı kararlarından hareketle Türk Hukukunda ortaya çıkmış ve çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü konusundaki temel esasların ortaya konulması amaçlanmaktadır.
  4. Enerji Piyasalarında Mal Rejimi: Enerji piyasası faaliyetlerinin konusunu doğal gaz, elektrik ya da likit petrol gazı gibi bir menkul mal oluşturmaktadır. Diğer yandan enerji alanında yürütülen faaliyetler taşınmaz malların da edinilmesini gerektirebilmektedir. Özellikle şirketler lehine kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi İdare Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Enerji ile ilgili büyük projeler, imar planları, kamulaştırmalar, irtifak hakları ile ilgili mevzuat ve yargı kararlarının değerlendirilmesi gerekir. Dersin bu bölümünde idari yargı yerlerinin kararları da ele alınarak özellikle enerji piyasasını ilgilendiren taşınmazların hukuksal rejimi aktarılacaktır. Diğer yandan, yeraltında ya da yurtdışındaki bir kaynaktan çıkarılarak ülkeye giriş yapan enerji kaynaklarının gayrımenkul maldan menkul mala dönüşümü çerçevesinde meydana gelen değişimin hukuki sonuçları üzerinde de durulacaktır.
  5. EPDK’nın İdari Yaptırım Kararları: Piyasa faaliyetleri önceden kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler ile belirli bir statüye kavuşturulmuştur. İlgili mevzuatta bu statünün kurallarına aykırı işlem ve eylemlerde bulunulması halinde uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu yaptırımlar piyasada faaliyette bulunan şirketin organik yapısına müdahaleye kadar varabilmektedir. Bunun için bu konunun bilinmesi uygulamacı açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda idari yaptırımların bir türü de EPDK tarafından kesilen idari para cezalarıdır. Türkiye’de idari para cezalarına karşı hukuksal başvuru konusu ilgili düzenlemeler ve yargı kararlarından doğan bir karmaşıklığa sahiptir. Bu nedenle farklı durumlarda idari para cezalarına karşı nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği yüksek yargı kararları ışığında açıklığa kavuşturulmalıdır.
  6. Yargılama Usulüne İlişkin Yenilikler: İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikler ile hem ivedi yargılama usulü hem de istinaf usulü uygulanmaya başlamıştır. Önümüzdeki süreçte bu yargısal başvuru usullerinin şüphesiz ki enerji piyasasına ilişkin uyuşmazlıklar açısından da sonuçları olacaktır. Bu nedenle bahsedilen usuller ve enerji piyasalarına etkisi aktarılmalıdır. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usulünden de bu başlık altında bahsedilmelidir.

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Doç. Dr. Ahmet Yayla:
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programını İdarenin Kusursuz Sorumluluğu -Eleştirel Yaklaşım- tezi ile bitirdi. Doktora öğrenimini İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Doktora tezi, “İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti”‘dir ve kitap olarak basılmıştır. Asistanlık yaptığı İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde doktor ünvanını aldıktan sonra İdare Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Halen bu üniversitede İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kolluk Hukuku, Enerji Hukuku zorunlu ve seçimlik lisans ve yüksek lisans derslerini vermektedir.


Benzer Eğitimler: