YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELERİ

Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile pay sahibi sayısı 500'ü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine de tabi olurlar. Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç 2 yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda, SPK, bu payların borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır.
Sermaye Piyasası Hukuku Eğitimi
26 May 2016

Yeni SPK nun Halka Açık A.Ş. lere İlişkin Yeni Düzenlemeleri

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELERİ

1. Halka açık ortaklık(4) statüsünün kazanılması:

Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar ile pay sahibi sayısı 500’ü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine de tabi olurlar. Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç 2 yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda, SPK, bu payların borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır.

2. Halka açık anonim şirketler ve izahname(5):

6362 sayılı SPKn’na göre, sermaye piyasası araçlarının (SPA) halka arz edilebilmesi ya da borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve izahnamenin SPK tarafından onaylanması gerekmekte olup, izahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden çok belge biçiminde düzenlenebilecektir (SPKn m.4).
Yeni Kanun ile birlikte, mülga 2499 sayılı SPKn’nda öngörülen SPA‘ların ihraç veya halka arzında SPA’ların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydına alınması sistemi kaldırılmış; yerine Avrupa Birliği (AB) mevzuatında olduğu gibi, ihraççılarca hazırlanan izahnamenin SPK‘ca onaylanması uygulamasına geçilmiştir. Ancak, yeni Kanun’da izahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun SPK tarafından tekeffül (garanti) edilmediği gibi, söz konusu SPA‘ya ilişkin bir “öneri” olarak da kabul edilemeyeceği açıkça düzenlenmiştir (SPKn m.4).
SPK izahnamede bulunması gereken asgari bilgiler, izahnameyi oluşturan belgeler, izahnamenin şekli, kamuya duyurulması, yayımlanması, ilan ve reklamlar, satış şartları ile izahname hazırlama ve yayımlanmasından kısmen veya tamamen muafiyet ve diğer konulara ilişkin esasları belirleme konusunda yetkili kılınmıştır (SPKn m.5).
İzahname, onaylandıktan sonra SPK’ca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanacak, ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ilan edilmeyecek olup, izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumlu olacaktır (SPKn m.6-7).
Getirilen bir yenilik de, izahnamede değişiklik yapılması durumunda, yatırımcılara bu değişikliklerin yayımlanmasından itibaren 2 iş günü içinde taleplerini geri alma hakkı tanınmasıdır (SPKn m.8).
Diğer taraftan, hazırlanan izahnameler için 12 aylık bir “geçerlilik süresi” getirilerek, onay, tescil ve ilan süreçlerinin sürekli tekrarlanmasının ve değişik izahname hazırlanmasının getirdiği ek külfetlerin azaltılması amaçlanmıştır (SPKn m.9).
6362 sayılı SPKn’na göre, halka açık anonim ortaklıklarda, gönüllü ya da önemli nitelikteki işlemler nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esaslar, SPK tarafından belirlenecektir (SPKn m.23, m.25 ve m.26).
6362 sayılı SPKn’nda ilk kez, halka açık anonim şirketler bakımından önemli kararların alındığı genel kurullara katılarak olumsuz oy kullanan pay sahiplerine paylarını şirkete satma hakkı veren “ayrılma hakkı” düzenlenmiştir (SPKn m.24). Yine, ilk kez pay alım teklifi sonrası belirli bir pay oranına ulaşan ortaklara, kalan azınlığı “ortaklıktan çıkarma hakkı” ile teklif sonrasında azınlık haline gelen pay sahiplerine paylarını ortaklığa “satma hakkı” düzenlenmiştir (SPKn m.27).
Yeni Kanun ile üst üste 5 yıl zarar eden anonim ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul toplantısında imtiyazların kaldırılacağına hükmolunarak, imtiyaza sahip grupların diğer ortakların da çıkarlarına uygun davranması ve şirketi daha iyi yönetecek kişilerin göreve gelmesi amaçlanmıştır (SPKn m.28).
Ayrıca, belirli koşulları taşıyan anonim şirketlerin yanı sıra; büyüklük, satış yapılan yatırımcılar, verilen garantiler, borsada işlem görme, satış yöntemi gibi belirli nitelikleri itibariyle ihraçların da kısmen veya tamamen 6362 sayılı SPKn’da yer alan yükümlülüklerden muaf tutulabileceğine dair düzenlemeler getirilmiştir (SPKn m.33).

Makalenin devamı için>